Haydnbüste - Hainburg
joseph.haydn..hainburg/donau.1998